WOMEN'S WORLD DAY OF PRAYER

 
   O come, let us worship and bow down;
   let us kneel before the Lord our maker
   Psalm 95:6

Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons
kniel voor die Here wat ons gemaak het
Psalm 95:6
.   (This page in English)

SKRIFLESINGS


Markus 5:21-24 en 35-43
"Jesus het daarna met die skuit teruggevaar oorkant toe … en 'n groot menigte het om Hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jaïrus, kom toe daar aan … hy val op sy knieë voor Jesus en smeek Hom dringend: "My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê U hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe." Jesus het saam met hom gegaan … daar kom toe mense van die raadslid se huis af en sê vir hom: "U dogter het gesterwe. Waarom val U nog ons Leermeester lastig? … Jesus sê toe vir Jaïrus: Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo! Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes toegelaat om verder saam memt Hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en tekere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê: "Wat raas julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. Hulle het Hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma vna die kindjie en die drie dissipels wat by Hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar: "Talita kumie! Dit beteken: Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op! Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop; sy was al twaalf jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê hulle moet vir haar iets te ete gee.

2 Timoteus 1:5-14
"Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Loïs en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God on gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. …Inteendeel, dra jou deel van die ontberinge vir die evangelie met die krag wat God jou gee. … Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring … Neem die woorde wat jy van my gehoor het … en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is, is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon."

Boodskap
Toe Jaïrus voor Jesus kom kniel en Hom gesmeek het om sy dogter te kom genees, het hy reeds in sy hart geweet dat Jesus die Bron van redding en lewe is. Hy het sy hoop en vertroue in Jesus behou, selfs toe die kind dood verklaar was. Jesus het hom verseker: Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo! Glo aan die opstanding Uit die dood. (Joh.11:43,, 1 Kon 17:20-22, Hand 9:40) Die dooies het geen krag om op te staan nie. Dit is deur die krag van ons Here, Jesus Christus, dat die dogter opgewek is - deur sy lewendmakende bevel: "Talita Kumi!"

God is die enigste Bron en Gewer van lewe - dit is die kernboodskap van die evangelie. Diegene wat van nature dood is as gevolg van hulle oortredinge en sonde, kan net so min in eie krag uit hul geestelike dood opstaan, as wat hierdie kind dit kon regkry (Ef 2:15, Kol 2:13). Kom ons pleit dus met vertroue by Jesus soos Jaïrus gedoen het, dat Hy ons en ons dierbares sal opwek tot die ewige lewe. (Joh. 11:25, 26 Fil. 3:10, 1 Kor. 15:42-57)

Sodra sy opgewek is, het die kind opgestaan en rondgeloop. Jesus het beveel dat hulle vir haar iets te ete moes gee. Net so lewe ons ook op geestelike gebied deur in die Naam van Christus op te staan (Luk 15:18-24) te begin loop (Ef 2:10) die Brood van die Lewe te eet (Joh. 6:35, 48, 50) en Lewende Water te drink (Joh. 4:14) As ons geestelik so opgewek is, is ons verantwoordelik om ook ander te help wat nog nie die Evangelie gehoor het nie en wat dus nog slawe van sonde is, sodat hulle ook na Jesus Christus kan kom om deur Hom opgewek en vrygemaak te word en te deel in sy tydelike en geestelike seëninge. Ons is as sy getuies geroep (Mat 28:19,20; Mark 16:15, 16; Luk 24:47-49 Joh 20:21 Hand 1:8)

Paulus waarsku die jong Timoteus dat hy ook sy deel van vervolging kan verwag waar hy in belang van die Evangelie arbei, maar dat niemand op hom behoort neer te sien net omdat hy nog jonk is nie. Hy moedig hom aan om sterk te staan - nie in eie krag nie, maar om te steun op die genade wat daar in Jesus Christus is. Hy moet hom ook gewilliglik by die lydende gelowiges in die wêreld skaar. Het Jesus dan nie ook ter wille van ons redding gely nie? Hoekom sou ons dan makliker wil hê? (Mat. 5:11,12)

Jesus het die dood oorwin - dit is nie meer vir ons 'n verskrikking nie. (1 Kor 15:54-55) Dit het nou vir ons die deurgang na 'n wêreld van volle vrede en rus by God geword. (Heb. 4, Openb 21:4) Die dood sal nie oor diegene triomfeer wat die beloftes van die Evangelie glo nie. Jesus het ware lewe en onsterflikheid gebring. Aan die ander kant het Hy ook gewaarsku dat daar 'n dag kom waarop ons vir onsself en ons dade verantwoording sal moet doen. Kom ons ontsien dus geen moeite om goeie werke te doen nie (Mat 25:31-46; Spr 31:8,9) Laat ons bid dat die Heilige Gees ons mag vorm tot getroue getuies vir die Opstanding en die Ewige Lewe. God het ons nie 'n Gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing


SARIE JANSEN | INDONESIA | THEME | PRAYER | DECLARATION | SCRIPTURES | HOME

SARIE JANSEN | MAART | INDONESIË | TEMA | SKULDBELYDENIS | VERKLARING | SKRIFLESINGS | TUISBLAD

    To Top of Page

    Back to WWDP Page

.
©Copyright: SA CHRISTIAN