WOMEN'S WORLD DAY OF PRAYER

 
   O come, let us worship and bow down;
   let us kneel before the Lord our maker
   Psalm 95:6

Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons
kniel voor die Here wat ons gemaak het
Psalm 95:6
.   (This page in English)

SKULDBELYDENIS


Kom ons luister met deernis na die stemme van ons susters uit Indonesië en vereenselwig ons met hulle omstandighede, terwyl ons ook ons eie tekortkominge bely waar dit ons raak.
O God, U beskik oor ons lewens en bind ons in liefde saam. In u teenwoordigheid bley ons dat ons dikwels deur gedagtes, woorde en dade teen U goddelike majesteit sondig.
In ons gesinslewe probeer ons eerder mekaar oorheers as dien.
Ons luister nie na en ondersteun nie mekaar nie.
Ons is nie gewillig om mekaar te aanvaar en op te bou nie.
Ons het die basiese samehorigheid en eenheid in ons gesinslewe verloor.
Ons tree nie versoenend op in ons onderlinge verhoudings nie.
Mure van verwydering verhinder ons om leiding te kan neem
Ons uitsig het vereng en gebrek aan selfvertroue kniehalter ons in ons optrede.
Ons het daaraan gewoond geraak om dienslewering as 'n opoffering te beskou in plaas van om dit as 'n voorreg te sien om deel te hŕ aan U skeppingswerk. Vader, vergewe ons.
O Here God, U is Hoof van die Kerk. U roep ons, U volk, om as 'n eenheid saam te leef. Maar sommige van ons kerkleiers bevorder hulle eie kleinlike en selfsugtige belange en magsblokke word gevorm.

Geslagsverskille is 'n onomstootlike feit, asook verskille tussen
  • ons ouer garde en die jeug;
  • teoloë en gewone lidmate
  • akademici en die man op straat
  • ryk en arm
Ons, die vroue, wat as dogters in U Kerk, diens lewer, ervaar hindernisse in ons pogings om ons vaardighede en talente te vebeter. Ons rol om die Kerk van Christus as Een Liggaam te laat funksioneer, word nie altyd erken nie. Ons word ontmoedig en voel magteloos. Here, ons God, wees ons genadig waar ons tekort skiet. In ons daaglikse lewe is ons daarop ingestel om ons eie belange en die van ons groep te bevorder as die van ander.

Ons is dikwels onwillig om met ander te deel en word eintlik meer inhalig. Ons het mekaar dikwels nie werklik lief nie en stel onbillike eise aan mekaar. Ons sien dikwels neer op ander, omdat ons hulle nie waardeer vir wat hulle is nie. Ons versuim om menselewens te help koester sodat hulle hul volle potensiaal kan bereik. Ons is dikwels meer geneig om ons omgewing te vernietig as om dit te bewaar. Here, God, wees ons genadig waar ons tekort skiet. Vroue word subtiel be´nvloed om oppervlakkige genot na te jaag. Sommige het toegelaat dat verbruikersdruk hulle in lewenswyses indwing waar hulle blote handelsvoorwerpe geword het.
Ons word oorweldig deur ekonomiese vooruitgang en politieke misleiding.
O God, hierdie wŕreldse invloede kan U beeld in ons skend.

Waar ons tans op die drumpel van die nuwe millenium staan,
  • dra ons nog steeds die skuldlas van ou vraagstukke, selfs die van ons ouers;
  • staar ons die verwarrende kompleksiteit van gevorderde tegnologie in die gesig stry ons teen daardie duistere handelspraktyke wat die toekoms van werknemers ru tans op die drumpel van die nuwe millenium staan,
  • dra ons nog steeds die skuldlas van ou vraagstukke, selfs die van ons ouers;
  • staar ons die verwarrende kompleksiteit van gevorderde tegnologie in die gesig
  • stry ons teen daardie duistere handelspraktyke wat die toekoms van werknemers ru´neer en ons woude en oseane vernietig.
O God, Heerser oor die totale kosmos, U bedink altyd die goeie vir U skepping. Maar ons moderne beskawing het 'n nuwe sosiale orde met sy eie kultuur van humanisme geskep wat die lewens van vroue intens raak.
Nogtans bly ons hoopvol! Ons is nie magteloos nie! Christus het vir ons gesterf en uit die dood opgestaan. In Hom vind ons vergewing van sonde. In Hom kan ons 'n oorvloedige lewe lei.


VOORBIDDING

Gebed vir ons land:
Almagtige, ewige God, seën ons land, ons owerheid en ons mense. Gee dat almal in gehoorsaamheid aan U Woord mag leef, terwyl hulle waarheid, reg en geregtigheid navolg. Here, gee tog in hierdie tyd aan ons vrede, tot die verheerliking van U Heilige Naam, deur ons Here, Jesus Christus. Dit is ons gebed, o God, ons Bron van Vrede. Here, hoor ons gebed.

Gebed vir ons kerk:
Hemelse Vader, U het ons geroep om lewende lidmate van die Kerk van Christus te wees. Seën die gemeenskap van gelowiges binne die Kerk. Seën die leraars en sendelinge. Bevestig die waarheid van die Woord aan ons. Skenk ons die vollheid van U genade en help ons om goeie werke te doen. Gee aan almal wat deel is van U Kerk, 'n vaste geloof in U Heilige Woord en laat hulle daarvolgens leef. Mag gebed en liefde die grondslag wees van ons diens aan U en aan mekaar, deur Jesus Christus, onse Here. Dit is ons gebed, o God, ons Bron van Lewe. Here, hoor ons gebed.

Gebed vir almal in nood:
Almagtige genadige Vader, U het ons geleer om nie net aan onsself te dink nie, maar ook aan die behoeftes van ander. Ons bid vir almal wat in nood verkeer: vir siekes na liggaam en gees, vir armes en eensames, vir diegene wat bekommerd is en in wanhoop verval het en vir almal wat van u paaie afgedwaal het. Genadige Vader, open hulle oë, versterk en herstel hulle geloof. Seën en bemoedig hulle deur die werking van U Heilige Gees. Dit is ons versugting, o God, ons Voorsiener, in die Naam van ons Lewende en opgestane Here, Jesus Christus. Here, hoor ons gebed.

Gebed vir Indonesië
O Here, U wat lewe gee, ons bid vir die vroue van Indonesiŕ, vir hulle gesinne, hulle kerke en hulle land. Ons bid dat U hulle rykllik sal seën. Gee aan hulle nuwe hoop en 'n vaste geloof, gegrond op U genadegawes. Verlig hulle armoede en lyding. Bewaar hulle van alle kwaad en besiel hulle met nuwe lewenskrag deur U Gees. Laat hulle met vreugde deel in U verlossing. Dit is ons gebed, o God, ons Vader, Beskikker oor alle volke, deur die reddende genade van ons Here, Jesus Christus. Here, hoor ons gebed.


SARIE JANSEN | INDONESIA | THEME | PRAYER | DECLARATION | SCRIPTURES | HOME

SARIE JANSEN | MAART | INDONESIË | TEMA | SKULDBELYDENIS | VERKLARING | SKRIFLESINGS | TUISBLAD

    To Top of Page

    Back to WWDP Page

.
©Copyright: SA CHRISTIAN