Our Mission, Aim & Hope

 
    For it is by believing in his heart that
    that a man becomes right with God
    Romans 10:10

Want met die hart glo ons tot geregtigheid
en met die mond bely ons tot redding
Romeine 10:10
.   
ABRAHAM KRIEL MARIA KLOPPERS EN EMDENI KINDERHUIS

Posbus 60066 - Langlaagte - 2102
Tel: (011) 839-3058~64
FAKS: (011) 839 1080
Fondsinsamelingsnommer: 01 100269 002 9
E-Pos: abkriel@global.co.za
ONS MISSIE: Om vanuit 'n Christelike raamwerk gekommitteerde kinders residensieel te versorg en om hulle en ander maatskaplik ontwrigte en benadeelde kinders en gesinne te ontwikkel, te bemagtig en te herintegreer sodat hulle onafhanklik kan funksioneer en tot die samelewing kan bydra.DIE KINDERHUIS IN PERSPEKTIEF

AGTERGROND:
ABRAHAM KRIEL KAMPUS: Gestig in 1902 deur Ds A.P.Kriel en geleë in Langlaagte. Versorg tans 240 kinders in 17 huiseenhede en 90 kinders in 9 satelliethuise. Kinders tussen die ouderdomme 3 - 18 word versorg deur huisouers.
MARIA KLOPPERS KAMPUS: Gestig in 1908 deur Me M Kloppers en geleë in Observatory. Amalgameer in 1993 met Abraham Kriel Kinderhuis. Versorg tans 40 kinders in 4 huiseenhede met huisouers en 20 babas en peuters in 'n babasaal met kinderversorgers op 24 uur diens.
EMDENI KAMPUS: Gestig in 1979 deur Ds J Hofmeyer en Ds L Kekana op 'n plaaswerf geleë in Emdeni. Sedert 1995 word die kampus bestuur deur die Abraham Kriel Maria Kloppers Kinderhuis. Hier word 60 kinders in 3 huiseenhede versorg deur kinderversorgers wat skofte werk.

WAAR KOM KINDERHUISKINDERS VANDAAN?
Dit is hoofsaaklik kinders wat deur die hof uit omstandighede, van verwaarlosing, verlating, uiterste armoede, sowel as seksuele en fisiese mishandeling verwyder is.

HOE LYK DIE KINDERHUISKIND IN ONS SORG?
Kinders van 0-18 jarige ouderdom word hier versorg. Hulle is normale kinders, met spesiale behoeftes a.g.v. emosionele letsels wat voortspruit uit traumatiese ervaringe. Ernstige trauma sowel as milieugestremdheid kom al meer dikwels voor. Daar word voorsien dat daar in die toekoms al meer kinders MIV positief ůf Vigs-weeskinders sal wees.

HOEKOM 'n KINDERHUIS?
Kinders in kinderhuise is dikwels vanuit 'n groot gesin, wat moeilik geplaas sou kon word sonder om die kinders te skei. Ernstige trauma by kinders gee ook aanleiding tot gedragsprobleme wat beter aangespreek kan word deur die bronne tot die beskikking van 'n kinderhuis. Die ideaal vir 'n kind bly steeds 'n gesinsopset. Vir die rede word daar soveel klem geplaas op die model waar kinders in huiseenhede met huisouers bly.

HOE WORD DIE KINDERS SE AKADEMIESE OPVOEDING HANTEER?
Die kinders woon gewone skole by waar hulle geplaas word na gelang van vermoë, belangstelling en talent. Waar kinders die vermoë, deursettingsvermoë en begeerte het, word hulle die geleentheid gegun om tersiÍre opleiding te ontvang.

HOE KAN EK MEER BETROKKE RAAK:
 • VAKANSIEVRIENDE PROGRAM: Dit behels langtermyn betrokkenheid by 'n enkele kind, waar die kind by 'n gekeurde gesin bly tydens vakansies en naweke. Die primÍre doel van die program is om kinders blootstelling te gee aan 'n normaal funksionerende gesin.
 • VRYWILLIGE WERKERS: 'n Verskeidenheid van hulpdienste word deur hierdie mense verrig. Dit sluit in stimuleringsprogramme vir babas en peuters; rekenaarklasse; die aanleer van hand-vaardighede soos pottebakkery, kuns en sport-afrigting.
 • FONDSINSAMELING: Hulp en ondersteuning met reëlings t.o.v. funksies soos bv. verkoop van kaartjies; ontwerp of verspreiding van bemarkings-materiaal of selfs optrede as bemiddelaar by maatskappye of die media.
 • DONATEUR: Skenking van goedere of geld op eenmalige basis of d.m.v. 'n debietorder of kredietkaartopdrag.


WAARVOOR BETAAL MY BYDRAE?
Gebalanseerde dieet; Water & Ligte; n Huis om in te bly; Skoolgeld; Vervoer; Liefdevolle huisouers; Veilige speelplek; Terapie
BEHOEFTES:
 • Kos: R256.00 betaal vir 'n gebalanseerde dieet vir een kind vir 'n maand
 • Klere en linne: R43.00 betaal vir die skoolklere, onderklere en linne vir een kind vir 'n maand
 • Skoolgeld: R250.00 is nog nodig vir uitstappies, skryfbehoeftes, kultuur & sport vir een kind vir 'n jaar.
 • Terapie: Gem. R375.00 per kind word jaarliks spandeer aan terapeutuiese dienste.
 • Water en ligte: R139.00 is die koste van water en ligte per kind per maand
 • Vervoer: R72.00 is wat dit per kind per maand kos om voertuie op die pad te hou en met brandstof te vul.
 • Vir u bydrae, Stuur E-Pos NOU!

      To Top of Page
  ©Copyright: SA CHRISTIAN